Barn & Ungdomsbestämmelser

Matris och tävlingsbestämmelser barn och undom 2019

Spelregler barn och ungdom 2019 https://www.svenskfotboll.se/globalassets/dokument/nationella-spelformer/ny-spelregler-barn--och-ungdomsfotboll.pdf (PDF-dokument)

Anvisning gällande korande av slutsegrare fr.o.m. den 1 januari 2017

Tävlingsregeln

2 kap 8 § TB föreskriver nu att fr.o.m. den 1 januari 2017 får det inte koras slutsegrare i tävlingar för spelare t.o.m. 12 år.

Förbundsstyrelsen har, efter framställan från ansökande (arrangerande) förening, rätt att medge undantag från detta förbud om det finns särskilda skäl, som exempelvis ett större internationellt deltagande i den föreningsarrangerade tävlingen.

Tillämpningsanvisning (tolkning av särskilda skäl)

Fråga uppstår vad som då utgör särskilda skäl för dispens enligt regeln. Det vill säga: under vilka förutsättningar har man som cuparrangör möjlighet att få rätt att kora slutsegrare i sin turnering?

SvFF:s Förbundsstyrelse har uppfattningen att barnfotboll ska genomsyras av barnrättsperspektivet. Utifrån detta anser Förbundstyrelsen i sin roll som prövningsorgan med stöd av 2 kap 8 § TB att slutsegrare inte bör koras i turneringar för spelare t.o.m. 11 år. Vad gäller åldersklasser för spelare som är 12 år kan det dock finnas skäl att medge undantag om arrangören kan dokumentera att turneringen präglas av en sund tävlingsmiljö och att hänsyn tas till barnrättsperspektivet.

Förbundsstyrelsen har därför fastställt följande tillämpningsanvisningar.

12 år

Inledningsvis bör sägas att Förbundsstyrelsen förstår det i

tävlingsbestämmelserna exemplifierade skälet om ett större internationellt deltagande mycket restriktivt. För att medges dispens på denna grund krävs ett deltagande i turneringen från minst 25 nationsförbund.

Förutom skälet med ett större internationellt deltagande anser

Förbundsstyrelsen att särskilda skäl består av att turneringen präglas av fair play samt en djupare förståelse av barnrättsperspektivet.

Av detta följer att förutsättningar för att kunna erhålla en dispens i cuper för spelare 12 år är:

- Tävlingsregler innehåller föreskrifter om att

a) Åldersklassen inte tillämpar straffsparksläggning för att kora segrare i match,

b) Samtliga spelare som finns med och är tillgängliga vid matchtillfället i åldersklassen ska spela,

c) Det i åldersklassen finns en begränsning om högst 3 matcher per dag,

d) Tävlingsformatet för åldersklassen innehåller flera slutspel vilket innebär att samtliga lag genomför cupen under lika lång tid,

e) Det koras segrare vad avser fair play-priser till lag, spelare, ledare och föräldragrupper.

- Berört SDF intygar att cupen genomförs utifrån grundprinciperna för Fotbollens spela, lek och lär och Idrotten vill,

- Cuparrangören har ett aktionsprogram och kontroll av hur föräldrar och funktionärer ska agera i samband med cupspelet,

- Sjukvårdare med erforderlig utrustning närvarar i samband med hela turneringen för det fall att spelare skadar sig,

- Cuparrangören ska ha ett fair play-program, enligt av SvFF godkänd modell, och utbilda föreningarna i detta,

- Cuparrangören stimulerar till fotbollslek i samband med turneringen.

11 år och yngre

Förutsättningar för att kunna erhålla en dispens i cuper för spelare 11 år och yngre:

En stor restriktivitet kommer att tillämpas och endast under extraordinära omständigheter kan ett undantag beviljas. Det exemplifierade skälet om ett större internationellt deltagande är inte tillämpligt för åldersklassen 11 år och yngre.

Hantering av dispensansökningar

Cuparrangörer som vill få frågan prövad har att inkomma med dispensansökningar till SvFF.

Formellt prövas frågan av Förbundsstyrelsen. Deltagande lag från den, vid ansökningstillfället, senast genomförda turneringen, är utgångspunkten för ansökningshandlingen när data som exempelvis storlek på cupen efterfrågas.

Ansökan genomförs på fastställt formulär via fogis.se och till ansökan ska vissa bilagor bifogas. I ansökan förbinder sig föreningen att leva upp till de under tillämpningsanvisningarna redovisade villkoren samt ska också beskriva de åtgärder som görs för att leva upp till kraven.

Till ansökan ska bifogas

- Senaste års deltagarförteckning, specificerat med lagens nationsförbund eller distriktstillhörighet.

- Aktionsprogram för föräldrar och funktionärer.

- Fair Play-program.

- Kopia på tävlingsföreskrifter som ska tillämpas vid kommande tävling.

- Intyg från SDF.

SvFF kan komma att begära kompletteringar i ärendet och det är därför viktigt att ange korrekt kontaktperson i ansökan.

Ansökan kommer sedan att skyndsamt hanteras och prövas av SvFF. Under förutsättning att SvFF bifaller ansökan ges därefter cuparrangören möjlighet att kora segrare i aktuell åldersklass.

Erhållen dispens ska därefter bifogas till SDF när föreningen söker tillstånd för att arrangera den aktuella cuptävlingen.

Noteras att SvFF:s beslut får överklagas till Riksidrottsnämnden.

Mer information om det som skrivs i texten finns på fogis.se. För frågor kring hanteringen eller tillämpningen kan ni med fördel vända er till SvFF:s kansli (telefon 08-735 09 00 eller tavling@svenskfotboll.se).

datum som ovan

Med vänlig hälsning

SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET

Håkan Sjöstrand

Generalsekreterare