Organisation Gotlands FF

 

Hur fungerar Gotlands Fotbollförbund?

imageis3f.png

GFF består av alla Gotländska anslutna föreningar.

Styrelsen – består av sex ledamöter + en ordförande. Kanslichefen är adjungerad sekreterare

Tävlingskommittén (TK) – handhar tävlingsfrågor, domartillsättning och seriesammansättning samt Krullis och futsal samt Landslagets fotbollskola.

Under TK lyder DPU (disciplinutskottet) som handhar bestraffningsärenden och DU (domarutskottet).

Utbildningskommittén (UK) handhar all utbildning för ledare, spelare och föreningen. Där även ingår Nat West Island Game samt Idrottsgymnasiet. 

Anläggningskommittén– handhar frågor kring fotbollsanläggningar.

Representationsskap (rep-skap)

  1. Vad gör rep-skapet?

Tar beslut gällande tävlingsfrågor för 11-mannafotbollen, seriesammansättning, GFF:s tävlingsbestämmelser

  1. Vem deltar i rep-skapet?

Rep-skapet består av en företrädare från varje förening och GFF:s styrelseledamöter. Mandattiden sträcker sig från ordinarie årsmöte till och med närmast följande ordinarie årsmöte. Ledamot i rep-skapet har en röst.

Val av ledamöter:

Föreningarnas ledamöter i rep-skapet utses på följande sätt; föreningsårsmötet väljer en ledamot och en suppleant, båda skall vara medlemmar i föreningen.

Rep-skapet sammanträder en gång per år, vanligen november eller december. Dessutom kan det vid behov sammankallas eller om en tredjedel av föreningarna önskar så.

Motion skall vara undertecknad av vald rep-skapsledamot och vara inlämnad före 1/10.

Rep-skapet är beslutsfattande. Röstning får inte ske genom fullmakt utan måste vara den valde.

ÅRSMÖTE

GFF:s årsmöte hålls senast två veckor före SvFF;s årsmöte. Rösträtt har två ombud per föreningen.

Motioner till årsmötet skall vara inlämnat senast från 31/12. Alla medlemsföreningar får lämna motioner. Motioner skall ha passerats respektive föreningsstyrelse som även skall lämna ett utlåtande.

När inte rep-skapet eller årsmötet är sammankallat är GFF:s styrelse högsta beslutade organ.

GFF styrelsemöte hålls en gång per månad och är öppna för alla som är medlem i en förening ansluten till GFF. Information om tider för möten finns på hemsidan.

Ordförandekonferens – ordförande eller annan utsedd person från föreningarna sammankallas under året för att diskutera aktuella frågor för hur vi skall utveckla gotländsk fotboll.

Viktiga verksamheter inom GFF

Tävlingsverksamhet – att bedriva tävlingsverksamhet för seniorer, ungdomar och barn

Spelarutbildning – öppen för alla spelare från 13 års ålder, uttagning sker vid vissa tillfällen men i övrigt är alla intresserade spelare välkomna, se mer info på GFF:s hemsida.

Tränarutbildning 

Utbilda domare och administrera domarverksamheten

Ledarförsörjning 

Ge service till föreningarna i allt som rör gotländsk fotboll